icon dna

Nota Prawna

Regulamin strony internetowej Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu {{ portal_name }} („Portal”) oraz opis usług świadczonych za pośrednictwem Portalu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z Portalu na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Portal prowadzony jest przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132695, NIP: 527-23-22-068, kapitał zakładowy 8 000 000 zł („RDP”).

Informacje umieszczane na Portalu Portal służy do wymiany pomiędzy RDP i użytkownikami treści informacyjnych dotyczących RDP i wybranych produktów oferowanych przez RDP. Usługi świadczone w ramach Portalu obejmują możliwość zapoznawania się przez użytkownika z materiałami udostępnionymi przez RDP w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Informacje zamieszczone w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do prezentowanych w nim produktów.

RDP dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Portalu informacje były ścisłe i uzupełniane na bieżąco, niemniej jednak nie jest możliwe zagwarantowanie, że wszystkie informacje są kompletne i prawidłowe. RDP nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z Portalu oraz jego zawartości. RDP ma prawo do zmiany treści umieszczonych na Portalu w każdym czasie. Treści umieszczane w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Żaden z elementów niniejszego Portalu nie stanowi porady dotyczącej stanu zdrowia, diagnozy ani leczenia. Jakiekolwiek kwestie związane z korzystaniem z prezentowanych w Portalu produktów muszą zostać skonsultowane z profesjonalistą.

Zasady korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami społecznymi i zwyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla RDP, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
e) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych RDP, spółek z grupy kapitałowej RDP oraz innych Użytkowników,
f) niepodejmowania żadnych innych działań, które mogą przynieść szkodę RDP, Użytkownikom lub innym osobom.

Prawa własności intelektualnej RDP informuje, że udostępniane na Portalu treści, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienia, są przedmiotem praw własności intelektualnej. Żadna ich część nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody RDP lub osób uprawnionych. Korzystanie z treści udostępnianych na Portalu możliwe jest jedynie w granicach dozwolonego użytku przewidzianego odpowiednimi przepisami.

Odnośniki do serwisów osób trzecich Portal może zawierać odnośniki do serwisów podmiotów trzecich, jednak RDP nie zatwierdza ich zawartości, ani nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i treści udostępniane na takich serwisach.

Warunki techniczne Dostęp do Portalu i pełne wyświetlanie treści umieszczonych na Portalu możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników dysponujących sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a) sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu,
b) dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s,
c) zainstalowana przeglądarka internetowa typu MS Edge, Firefox, Opera, Chrome.

Korzystanie z Portalu wiąże się z ryzykiem wynikającym z posługiwania się siecią teleinformatyczną. Przy korzystaniu z Portalu rekomendowane jest stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z sieci internetowej.   W przypadku podejrzenia lub zidentyfikowania jakichkolwiek zagrożeń związanych z korzystaniem z Portalu należy niezwłocznie skontaktować się z RDP.

Ochrona prywatności Korzystanie z Portalu może wiązać się z przetwarzaniem wybranych danych osobowych użytkownika Portalu. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności oraz Polityce cookie, stanowiących integralną część niniejszego regulaminu.

Zmiana regulaminu RDP uprawniona jest do zmiany niniejszego regulaminu, podyktowanej w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez RDP.