Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu portalu {{ portal_name }} (dalej jako „Portal”). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających Portalu.

Administrator Administratorem w odniesieniu do danych osobowych przekazanych poprzez Portal (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Przetwarzane dane Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe obejmują adres IP i cookies, a w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego lub innych formularzy zamieszczonych na Portalu, również podane przez użytkownika: imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Celem przetwarzania Danych Osobowych jest: a) realizacja umowy umożliwiającej korzystanie z treści udostępnionych na Portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - dalej jako „RODO”);
b) zapewnienie prawidłowego działania Portalu, dostosowanie Portalu do indywidualnych ustawień użytkownika, zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Portalu i dokonywanie pomiarów statystycznych ruchu na Portalu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie prawidłowego oraz bezpiecznego działania usługi oraz rozwijanie świadczonych przez administratora usług;
c) realizacja dodatkowych aktywności na Portalu, które będą zawsze szczegółowo opisane w dodatkowym regulaminie lub w informacji na temat przetwarzania danych umieszczonej przy formularzu zbierania danych – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza.
d) udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego lub innej formy kontaktu z administratorem) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych Odbiorcami danych będą upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora danych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in.: świadczące usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a w przypadku plików cookie przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W przypadku Danych Osobowych przekazanych na formularzu kontaktowym dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli za pomocą formularza kontaktowego zostanie zgłoszony incydent medyczny dane będą przetwarzane przez okres wynikający przepisów prawa. Dane mogą być również przechowywane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw: a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), przy czym Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa,
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Danych Osobowych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 pkt f. RODO,
f) prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: dia.daneosobowe@roche.com lub pod numer telefonu 22 4815555. Kontakt Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: dia.daneosobowe@roche.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Polityka cookies

Czym są pliki cookies? Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które  zapisywane są w przeglądarce internetowej na urządzeniu użytkownika, gdy odwiedza on strony Roche. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Jakich plików cookies używamy? Pliki sesyjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika, Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.  

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies? - do uwierzytelniania użytkownika na stronach wymagających logowania oraz do zapewnienia sesji Użytkownika,
- do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez użytkownika na formularzach obsługowych,
- w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności strony internetowej Roche przez użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez użytkownika na dwa sposoby: - użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,
- użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie użytkownika.